Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Přihlášení
Zprávy z akcí
ZAKONČENÍ XI. ROČNÍKU KAMPANĚ „SYMFONIA SERC“ ZA ÚČASTI ZÁSTUPKYNĚ UNIE ROSKA

Z pověření výkonného výboru Unie ROSKA v ČR se paní Zofia Doškářová  zúčastnila dne 30. září slavnostního zasedání k závěrům a vyhodnocení kampaně „SyMfonia serc“ za rok 2018, které se konalo ve Varšavě.

Vedle pořádajícího Polska a naší Unie byl zastoupen i Slovenský svaz sclerosis multiplex.

Program zasedání připravila a zastřešila nezisková organizace „Polskie Towarzystwo Stvardnenia Rozsianiego“ (PTSR) mající v Polsku obdobné postavení jako naše Unie Roska. Má významné místo v procesu zlepšování kvality života osob postižených RS. Poskytuje m.j. součinnost a pomoc (vč. právní) při zajišťování dostupné a komplexní zdravotnické péče postiženým osobám tak, aby tyto mohly být nadále rovnoprávnými členy společnosti a žít, pokud možno, plnohodnotným životem.

PTSR representuje polské občany s RS nejen uvnitř Polska ale i na mezinárodním fóru.

„Symfonia serc“ (v rámci programu Gali) je celostátní kampaní, kterou tvoří soubor různých aktivit zaměřených na problémy osob s RS, jejich rodiny a přátele.

Před zahájením oficiálního programu se sešli zástupci PTSR, Unie Roska v ČR a  Slovenského svazu sclerosis multiplex na pracovním obědě. Přitom se probíraly zejména poznatky z činnosti jednotlivých národních organizací a možnosti další spolupráce.

Hlavní program k zakončení kampaně probíhal v příjemném (a dá se říci i luxusním) prostředí Královského zámku ve Varšavě.

Jednání otevřel a dále moderoval herec Robert Gonera, který všechny účastníky srdečně přivítal a popřál příjemné zažití večera.

Posléze vystoupil pan Tomasz Połeć, předseda Rady Głownej PTSR, který pozdravil přítomné jménem Rady a oficielně tak zahájil program galavečera. Přitom krátce zrekapituloval hlavní cíle a vyhodnotil současně i přínosy kampaně „Symfonia serc“.

Následoval zlatý hřeb programu, při kterém byly předány tituly, ocenění a poděkování jednotlivcům, organizacím a významným donátorům, kteří se v hodnoceném období nejvíce svou prací a různými aktivitami podíleli na úspěchu kampaně.

Titul „Człowiek Wielkiego Serca“ za rok 2018 udělila RG PTSR panu Jerzymu Szreinerovi za péči o manželku s onemocněním RS. Tento titul se uděluje letos poprvé.

Titulem „Ambasador SM“ bylo dále oceněno 20 osob a institucí mající zásluhy o popularizaci vědomostí týkajících se problematiky RS a pomoc osobám s tímto onemocněním. Mezi jinými byla takto oceněna i naše Unie Roska v ČR za výsledky práce na úrovni centra i v regionech. Toto ocenění za nás ve Varšavě převzala paní Zofia Doškářová, která, při této příležitosti, poděkovala organizátorům za milé přijetí a ocenění práce naší Unie. Mezi oceněnými byli dále zastoupeni lékaři, umělci, starostové a další.

Na závěr ještě obdrželo speciální poděkování „Serca Serc“ celkem 14 vybraných fyzických osob a institucí vč. donátorů a propagátorů, kteří se rovněž podíleli na úspěchu kampaně „Symfonia serc“ v roce 2018.

Po tomto ceremoniálu vystoupila paní Gaba Kulka s kulturním programem, kdy účastníkům zahrála na klavír a zazpívala několik písní.

Galavečer uzavřel pan Tomasz Połeć, předseda Rady Głownej PTSR, který se s účastníky rozloučil, poděkoval za jejich účast a popřál všem úspěchy v další práci a samozřejmě i pevné zdraví.

Paní Zofia Doškářová tímto děkuje výboru Unie Roska v ČR za důvěru a příležitost representovat Unii a ČR v Polsku a organizátorům akce za milé přijetí, dokonalý servis a vytvoření přátelské atmosféry, které u ní zanechají jistě jen dobré vzpomínky. Jako přínosné a inspirativní hodnotí i poznatky získané při vzájemné výměně informací mezi účastníky.

Mně nezbývá než poděkovat paní Zofii Doškářové za poskytnuté informace a pomoc při zpracování tohoto článku.

Ing. Pavel Březina

w1.jpg

 

w3.jpg

w2.jpg

 
ROSKA NA NÁVŠTĚVĚ U PŘÁTEL V POLSKU

V pondělí 3. září 2018 se členové naší organizace Roska Česká Lípa vydali na cestu do Jeleniej Góry, kam jsme byly pozváni spřátelenou organizací „Towarzystwo chorych na stwardnienie rozsiane v Jeleniej Górze“. Jedná se o neziskovou organizaci sdružující především osoby postižené roztroušenou sklerózou.

Po více jak dvouhodinové jízdě pohodlným autobusem jsme dojeli na místo, kde nás srdečně uvítala, jménem polské organizace, její předsedkyně paní Ligia Jamer. Vzájemně jsme se pozdravili a po té se nás ujal pan Grzegorz Lustik, kantor místního lycea a milovník historie Jeleniej Góry, který nás dále provázel cestou do starého města. Počátky města se datují kolem 2. poloviny 13. století. V současnosti má město více jak 80 000 obyvatel.

Naší první zastávkou byl kostel Povýšení svatého kříže, kde nás upoutala nejen rozsáhlost objektu (jedná se o největší svatyni ve městě) a zejména pak jedny z největších a nádherně zdobených varhan s téměř 1 700 píšťalami. Vzhledem k tomu, že v době výstavby (počátkem 18. století) městu chyběly finanční prostředky přispěli na ní významně nejbohatší měšťané, k jejichž poctě byly pak v okolí postaveny honosné náhrobní kaple.

3jg.jpg4.jpg

 

Následně jsme pokračovali po tř. 1. máje přitom nás pan Lustik poutavým způsobem postupně seznamoval z historií města. Cestou jsme míjeli kostel Svatých apoštolů Petra a Pavla, kapli  Povýšení sv. Anny až jsme se dostali k Wojanowské bráně, na jejíchž pilířích je umístěn, vedle slezského i pruský erb připomínající dobu začlenění Slezska pod Pruské panství.

Vzhledem k tomu, že 3. září bylo rovněž začátkem nového školního roku potkávali jsme řadu studentů lycea, kteří svého kantora upřímně zdravili. V souvislosti s tím jsem si uvědomil jak důležitá je přirozená autorita učitele, úcta a respekt k němu a vzájemný dobrý vztah mezi učiteli a žáky. Jsou to jistě jedny z důležitých podmínek pro efektivní a nestresující průběh vzdělávacího procesu. Omlouvám se za tuto odbočku, ale domnívám se, že toto zjištění může být pro mnohé z nás přinejmenším inspirativní.

Naše putování městem pokračovalo návštěvou Baziliky Svatých Erasma a Pankráce, nejstarší svatyně v Jeleniej Górze. Podle legendy pochází ze 13. století avšak dostupné prameny hovoří o konci 15. resp. počátku 16. století.

Dále jsme pokračovali až na Plac Ratuszowy, který je lemován typickými měšťanskými domy s charakteristickým podloubím.

Odměnou za náš „turistický výkon“ bylo posezení v Café Clubu, kde jsme společně poobědvali. Vepřová pečínka s oblohou a pro nás ne běžnou přílohou (noky) chutnala skvěle a také jsme někteří ochutnali i místní pivo. Po vydatném obědě a krátkém odpočinku jsme se vydali ke Krkonošskému muzeu, kde je ke zhlédnutí sbírka uměleckého skla a stálá výstava k dějinám Jeleniej Góry a okolí.

Program naší návštěvy vyvrcholil setkáním členů obou organizací v zasedací místnosti muzea. Za hostitele nás přivítala paní Ligia Jamer, která krátce pohovořila o významu našeho setkání a možnostech další spolupráce. Vyslovila přání, abychom se pravidelně setkávali, což by bylo jistě přínosem ke zkvalitnění práce našich organizací.

Za naší organizaci vystoupila předsedkyně paní Jaroslava Kudrnová, která poděkovala za pozvání a ocenila připravený program, který byl pro nás velmi přínosný. Poukázala na společné problémy, které musíme v každodenním životě našich členů řešit s tím, že spolupráce a výměna poznatků mezi oběma organizacemi mohou přinést zvýšení efektivity práce na obou stranách.

Poté vystoupila paní Ing. Stanislava Silná, místostarostka města Nový Bor, která vyzdvihla význam spolupráce organizací k prohloubení vztahů mezi našimi partnerskými městy. Připustila i další možnosti rozšíření spolupráce obou měst např. v oblastech školství a sociální. Paní Bc. Jiřina Kubáňová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Nový Bor, krátce pojednala o problematice řešené na svěřeném úseku a rovněž podpořila možnost rozšíření spolupráce mezi oběma městy. V závěru oficiální části setkání nás pozdravil Naczelnik wydzialu spraw spolecznych, zdrowia i organizacji pozarzadovych pan Andrzej Marchowski. Ocenil nastoupenou cestu spolupráce mezi našimi organizacemi a rovněž podpořil rozšíření spolupráce mezi oběma partnerskými městy i v dalších oblastech.

Našeho setkání byla přítomna i ředitelka muzea paní Gabriela Zawiła.

K našemu překvapení zahájila neoficiální část setkání umělkyně paní Honorata Magdeczko-Capote, která nám zazpívala několik písní, přičemž se doprovázela na kytaru. Dodala též i jednu pohádku. Naše překvapení bylo o to větší, neboť zazpívala i dvě písně v češtině (Stojí voják na vartě a Tancuj tancuj vykrůcaj). Zpěvačky z našich řad se samozřejmě přidaly, což umocnilo dobrou náladu.

Posezení u kávy se samozřejmě neobešlo bez sladkého pokušení, kde musím říci, že dortíky a zákusky připravené polskými ženami byly skvělé. Dodnes se mi zbíhají sliny.

Závěrem lze konstatovat, že naše setkání proběhlo v příjemném přátelském prostředí a založilo, aspoň doufám, dobré základy pro příští společné, třeba i pracovní, aktivity. Všichni jsme toho dne strávili jistě nezapomenutelné okamžiky plné pozitivní energie, což je pro nás beze sporu přínosem. Získali jsme nové přátele, s kterými se budeme dělit zejména o naše radosti a vzájemně bojovat i se záludnostmi onemocnění RS.

Těšíme se na další hezká setkání a plodnou spolupráci.Sluší se též poděkovat všem organizátorům setkání a zvláště paní Zofii Doškářové, která se výrazně podílela na komunikaci s polskou stranou a působila celou dobu naší akce jako tlumočník.

Ing. Pavel Březina

7.jpg8.jpg10.jpg

 

 
Seminaristé z Itálie navštívili sklárnu Egermann

V úterý 10. 7. 2018 navštívilo 25 seminaristů Mezinárodní teologické školy v Římě sklárnu Egermann v Novém Boru. Provozovatelem školy v Itálii je řád Legionari di Cristo. Po ukončení semináře působí jeho absolventi jako kněží katolické církve.

Mezinárodnímu charakteru školy odpovídalo i složení našich návštěvníků, kteří (jak jsme se dozvěděli) pocházejí Irska, Španělska, Mexika, Venezuely, Brazílie, Kolumbie, Srí Lanky, Indie a Nigérie.

Skupinu doprovázelo několik duchovních z Itálie a z české strany pak duchovní farnosti Hejnice pan Mgr. Pavel Andrš a recepční Mezinárodního centra duchovní obnovy (MCDO) v Hejnicích paní Zdena Pavlíčková.

Vzhledem k tomu, že naše organizace ROSKA Česká Lípa již dlouhodobě využívá služeb MCDO v souvislosti s rekondičními pobyty a zmínění seminaristé se účastní několika týdenního soustředění právě v tomto centru v Hejnicích spolupracovalo vedení naší organizace při zajištění jejich návštěvy v Novém Boru.

Po příjezdu skupinu uvítala v prostorách sklárny Egermann předsedkyně naší organizace paní Jaroslava Kudrnová, která současně přítomným představila místopředsedkyni paní Zofii Doškářovou a hospodářku paní Karlu Jínovou.

V prostorách firemní prodejny jsme pak pořídili následující skupinovou fotografii, která bude jistě dobrou vzpomínkou z návštěvy. Samozřejmě jsme pořídili celou  řadu dalších fotografií, které uložíme v archivu naší organizace.

italie_roska_1.jpg


  

Po prohlídce prodejny pokračoval vlastní program návštěvou jednotlivých dílen rafinačního provozu, čehož se ujaly zkušené průvodkyně. Seminaristé tak měli možnost shlédnout malířky při dekorování skla technikou vysokého smaltu, rytečky a rytce při zdobení výrobků z lazurovaného skla (zde nelze opomenout tradiční techniku rytí resp. zdobení skla z červené lazury, což je unikátní technologie vynalezená v r. 1832 Friedrichem Egermannem). Mezi velmi náročné techniky zdobení skleněných výrobků, které sklárna nabízí, patří bezesporu perokresba.

Dále mohli shlédnout práci brusičů při výrobě hranovaného skla, zoomorfních plastik a dalších.

Následně jsme navštívili i firemní vzorkovnu, kde jsme získali ucelený přehled o vyráběném sortimentu s tím, že seminaristé nám sdělili, že takovouto nádheru dosud neviděli. Obdiv zasloužily např. velké vázy dekorované vysokým smaltem, které vznikly slepením ze 3 dílů.

Po nenáročném přesunu jsme společně, rovněž s původkyněmi, navštívili hutní provoz Hantych, kde skláři produkují sklářské polotovary (surovinu), které jsou dále zušlechťovány v rafinačních provozech různými technikami.

Byli jsme seznámeni s technologií (tedy jenom v kostce) přípravy sklářského kmene včetně přípravy barevek a tavení skloviny. Po té následoval pohled na práci sklářů, kteří svojí náročnou prací vtiskují prvopočátek duše sklářských výrobků. Vedle foukaného skla jsme shlédli i výrobu tzv. hutního skla vyznačujícího se zvláštní technikou zpracování. Viděli jsme rovněž práci držičů forem a odnášíků, následně i chlazení výrobků a jejich prvotní opracování (pukání, obrušování). Někteří odvážlivci z řad seminaristů si také zkusili „fouknout“.

Rovněž jsme neopomněli navštívit formárnu, kde se vyrábějí především sklářské formy, sloužící ke tvarování foukaného skla.

Účastníci exkurse si tak mohli vytvořit komplexní obrázek o náročné práci nejen sklářů ale i ostatních profesí jako jsou malíři, brusiči, kuliči, rytci a další. Někde vzadu nám zůstala skryta práce technologů, sklářských výtvarníků a dalších, kteří rovněž významně ovlivňují charakter výroby Egermanna a do určité míry i úspěch odbytu.

Účastníci exkurse projevili nadšení z rukodělné práce a umění jednotlivých sklářských profesí a konstatovali, že jejich výsledky lze přirovnat k umělecké tvorbě. Vyslovili přání úspěchů firmě EGERMANN a obdiv nad širokým a náročným sortimentem výroby, který snad vykazují jako jediní v naší republice. Tímto firma napomáhá zároveň k udržení tradiční rukodělné sklářské výroby a zachování odkazu předchozích sklářských generací, což je jistě chvályhodné.

Na závěr si mnozí účastníci zakoupili vybrané výrobky, které jim budou připomínat návštěvu jednoho z významných center sklářské výroby u nás. A samozřejmě tímto děkují majitelům a vedení sklárny, že jim exkurzi umožnili a tím i získání nezapomenutelných zážitků.

Ing. Pavel Březina

 

 
Maraton s roztroušenou sklerózou 2018

Stejně jako v loňském roce se zapojila naše organizace ROSKA Česká Lípa do celostátního čtyřiadvacetihodinového maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS), který byl odstartován v pátek 2. března v 17.00 hodin na Praze 4. Postupně se přidávali další účastníci s tím, že ve finále se zúčastnilo na 33 měst v naší republice a rovněž i v zahraničí (5 na Slovensku a po jednom pak ve Švýcarsku, Francii, Turecku, Polsku a Finsku).

Mezinárodní přesah maratonu svědčí o jeho významu pro nemocné s RS a odráží i pozornost společnosti v tomto směru.

RS je nevyléčitelné a nepředvídatelné onemocnění doprovázené významným poklesem kvality života jednotlivců a jejich rodin. Je nejčastější příčinou invalidity mladých lidí.

Lékařská péče se opírá zejména o včasnou diagnostiku onemocnění, medikamentózní léčbu a komplexní rehabilitaci. Jejím cílem je především minimalizovat vliv onemocnění na zdraví pacienta a snížení progrese onemocnění. Význam v péči o zdraví takto nemocných mají zejména neurologové, specialisté diagnostiky, rehabilitační pracovníci a psychologové.

Nemalý význam mají aktivity organizací ROSKA zaměřené především na rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení a ergoterapii. Do rámce našich aktivit tak jednoznačně spadá i zmiňovaný MaRS.

V Novém Boru zorganizoval přípravný výbor naší organizace vstup do maratonu v sobotu 3. března od 14.00 do 17.00 hod. Naši členové, někteří doprovázeni rodinnými příslušníky, si přišli zacvičit do tělocvičny ZŠ v Arnultovicích. Cvičení se zúčastnilo na 30 účastníků.

Vlastní akci zahájila paní Karla Jínová a následně se organizace  ujala paní Zofia Doškářová a zkušené cvičitelky pod jejichž vedením probíhala cvičení na jednotlivých stanovištích.

Zahájili jsme jízdou na rotopedu v přilehlém Fitness centru OLYMP (tímto také děkujeme provozovatelce centra za vstřícný přístup). Následně jsme pokračovali kruhovým tréninkem na připravených stanovištích. Cviky byly zaměřeny zejména na neurosvalovou koordinaci a rehabilitaci vybraných partií. Jednotlivci tak postupně absolvovali cviky a vybrané sestavy na balanční ploše, masážní labilní čočce, v sedě na židlích s využitím overballu, cvičení na podložkách (posilování břišního a páteřního svalstva), cviky s oporou u stěny a v neposlední řadě i cvičení na velkých míčích.

  Mezi cvičeními bylo k dispozici i malé občerstvení k načerpání sil do dalšího boje.

Naše klání jsme ukončili spojením (pomocí telemostu) s přáteli z Prahy, s kterými jsme se pozdravili a vyměnili si pár zkušeností z proběhlého maratonu. Z akce jsme pořídili řadu fotografií a videí, které uložíme na náš web a také jako dokumenty do naší kroniky. Současně poskytneme veřejnosti nezbytné informace v místním tisku.

Závěrem jsme konstatovali, že obdobné akce jsou přínosem k našemu zdraví a rovněž i upevnění přátelských vtahů mezi námi. Současně jsme si vědomi, že maximálního efektu pro naše zdraví (přirozeně v kombinaci s indikovanou léčbou a dodržováním životosprávy) docílíme též aktivním přístupem nejen naší organizace ale zejména jednotlivých členů k pravidelným aktivitám tělu i duchu prospěšným.

 

Ing. Pavel Březina

mars_2018_foto_clanek.jpg

  

 
ROSKIÁDA 2017 VIDEO

Roskiáda 2017 video ZDE

roskiÁda.png

 

 
ROSKIÁDA 2017 A MOJE ZAČÁTKY V ROSCE

Členkou Rosky jsem již 3 roky. Ale jen pasivní, protože Revma liga, kterou jsem v České Lípě před 15 lety založila a jsem její předsedkyní, je pro mne prvořadá.

Až letošní ataka roztroušené sklerózy (RS) mě přesvědčila, že už nemohu cvičit jen zlehka doma, ale musím se do Rosky zapojit aktivněji. Hned první schůzky a cvičení v Rosce ČL  mi otevřely nové možnosti v soužití s mojí RS, nové informace a hlavně skvělé lidi. Především předsedkyni Jaroslavu Kudrnovou a místopředsedkyni Zofii Doškářovou. 

A právě Zofii se podařilo přesvědčit mě k účasti na Roskiádě v Nymburku i přes moje argumenty, že nejsem  sportovní typ a oblíbená cyklistika a plavání je jen hodně rekreační a jen tak pro mne. Pro poslední místo jsem si na Roskiádu rozhodně jet nechtěla. Díky Zofii byla přihláška nakonec podána s tím, že budu pomáhat  s organizací, zapisováním výsledků a podobně bez účasti v soutěžních disciplínách.

1.Roskiádu v Čechách zorganizovala Unie ROSKA,  u příležitosti 25. výročí  založení Unie, ve Sportovním centru Nymburk.

Pohodlnou dopravu do Nymburku vlakem a autem zajistila předsedkyně Rosky v Liberci Veronika Borkovcová.

Po příjezdu nás překvapil upravený rozlehlý areál i moderní  interiér. Pohodlné ubytování s balkónem a skvělé stravování nemělo chybu.

Záštitu převzali vicepremiér Pavel Bělobrádek, hejtmanka středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, radní pro sociální oblast Jaroslava Němcová a starosta města Nymburk Pavel Vojtíšek. Všichni jmenovaní nás postupně přivítali, ocenili vysokou účast cca 100 lidí, poděkovali organizátorům i rozhodčím, nám pacientům popřáli hlavně zdraví, radost ze sportu a soutěží. Pan Bělobrádek  nakonec zdůraznil důležitost pohybových aktivit, které posilují sebevědomí a jsou přínosem pro vzájemné vztahy. Mluvil ze své zkušenosti, protože  je také pacientem s RS.

Roskiáda, inspirována Parkinsoniádou, tím byla zahájena. Soutěžilo se v 11 disciplínách, všude panovala skvělá nálada, i když se někdy úplně nezadařilo. A já? Nakonec jsem
se zúčastnila kromě plavání všech disciplín, protože jsem si uvědomila, že není čeho se bát nebo se cítit trapně, když nevyhrávám. Nejdůležitější je účast, mít radost i z malých úspěchů a hlavně nic nevzdávat předem.

Den končil skvělou divadelní hrou Dámská šatna Divadelního spolku Jiří Poděbrady, dárečky včetně malých baterek pro všechny účastníky, vyhlášením výsledků, medailemi, odměnami a živou hudbou. Všichni se skvěle bavili.

Z celého večera a ze všech zážitků na nás zapůsobilo pěvecké vystoupení děvčat ZUŠ Nymburk. Při písni Titanic a Hallelujah někoho z diváků napadlo rozsvítit malou baterku, do rytmu hudby s ní mávat nad hlavou, okamžitě se přidalo všech 100 lidí v sále, někoho napadlo zhasnout světla, 100 lidí zpívalo s děvčaty hallelujah. Mráz běhal
po zádech. Vznikla tak neplánovaná a neopakovatelná atmosféra plná dojetí a  sounáležitosti všech přítomných. Následoval neutuchající potlesk, kterým si diváci vynutili opakování. Znovu vyletěl nad hlavy les mávajících rukou se světýlky, opět zhasla světla, sál se zase rozezněl halellujah a když se rozsvítilo, nechyběly slzy dojetí.

Roskiáda splnila svůj cíl dokonale: pohyb, radost, nestát ani v   nemoci stranou
a sounáležitost.  Díky.

Jiřina Medková 

img-20170924-wa0004.jpg

 

 

  

roskiada_2017_02.jpg roskiada_2017_01.jpg
 
VÝPRAVA DO POLSKA

KARPACZ V sobotu 23. 9. 2017 došlo k prvnímu osobnímu setkání zástupců naší a polské organizace. Celý den prožitý v krásném prostředí letoviska KARPACZ nebyl jen příležitostí k seznámení se s polskou organizací, ale i šancí naplánovat možné budoucí aktivity.

Poznávání nových přátel a navazování kontaktů je důležité pro každého člověka a nejinak je tomu i u nás eRSkářů.

Místopředsedkyně naší českolipské Rosky Zofie Doškářová se jako vedoucí zúčastnila Česko-polského  pobytového tábora, na kterém děti z Nového Boru a Jelení Hory prožily týden zábavy i poznávání sklářské minulosti a současnosti.

Slovo dalo slovo a táborové přátelství umožnilo navázat kontakt se Spolkem nemocných RS v Jelení Hoře (Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Jeleniej Górze).

Od prvního okamžiku bylo jasné, že nepůjde pouze o kontakt formální a okamžitě začaly vznikat návrhy na osobní setkání i plány do budoucna.

Zapojili jsme též centrálu Unie Roska a 23. 9. 2017 se vypravili do Polska, neboť právě v tento den se v letovisku Karpacz konal pobytový víkend členů polské organizace.

Českou stranu zastupovala paní Zofia Doškářová a místopředseda VR Unie Roska,  z.s.  paní Jiřina Landová,  polskou pak předsedkyně spolku paní Ligia Jamer, ale i další členové.

Přivítání i program celého dne se vyznačoval vřelostí i pohodou, na vnímali jsme historii i současnost spolku, polsko-česko-anglicky pohovořili se členy, součástí byl i výlet do Svatyně Wang, tradiční polské pohoštění a odpolední káva v Hotelu Golebiewski.

I přestože jsme se částečně dotkli zkušeností pacienta v Čechách i Polsku, neboť Poláci se aktivně zajímali o naše léčebné procesy, tak těžištěm celého dne byla zejména diskuse o tom, jak fungují obě organizace, jaká je filozofie a jaké společné aktivity bychom mohli realizovat.

Polský spolek není příliš zaměřen, například, na legislativní problematiku (tento aspekt pokrývá organizace o stupeň vyšší), aktivity mají orientovány do každodenní pomoci pacientům a jejich podpoře v běžném životě.

Styčné body s naší českolipskou Roskou tedy naskakovaly okamžitě, obě organizace májí velmi podobné cíle, avšak skvělá byla i přítomnost místopředsedkyně naší velké Rosky, neboť tato problematika má vždy jen jedno hlavní poslaní, tedy podporu mám pacientům s RS.

Samozřejmě, že bychom rádi touto cestou poděkovali Polským přátelům a zejména paní předsedkyni Ligii Jamar a těšíme na další společné aktivity a setkání. První proběhne již 6. 10. 2017 na konferenci v Olomouci.

Ladislav Hlavinka

karpacz_2.jpg

 

 

karpacz_1.jpg

  

 

 

 
Víkendový pobyt v Království

 Naše organizace ROSKA Česká Lípa organizuje každoročně pro členy několik kursů hipoterapie.

Tentokrát zorganizovala naše místopředsedkyně paní Zofia Doškářová víkendový pobyt na Ranči Království u Šluknova a to ve dnech 23.-25. června.

Ubytování a stravování jsme měli zajištěno v Country klubu Na konírně v jehož sousedství se nacházejí stáje „našich“ koní a poblíž je i parkurové závodiště, kde jsme jezdili pod dohledem zkušených instruktorů.

V pátek, po ubytování a krátkém relaxuj, jsme absolvovali první lekci hipoterapie, kde jsme si zkusili i některé cviky za jízdy na koních. Udržet při tom rovnováhu je dost náročné.

Po dobré večeři jsme se zúčastnili přednášky na téma „Kůň jako přítel člověka“, kterou pro nás připravila slečna Veronika Caklová (jinak velká milovnice koní). Poutavou formou nás nejprve seznámila s historickým vývojem koní od primitivních po dnešní vyšlechtěné druhy. Zvláště vyzdvihla impozantní postavení anglických a arabských plnokrevníků.  Součástí přednášky byla i ukázka základních prvků patřících k vybavení koně a jezdců vč. ukázky pomůcek na čištění koní.

Jádro přednášky pak tvořily informace o cestě slečny Caklové, kdy se vydala sama se svým koněm napříč republikou a na Slovensko, kde tříměsíční putování ukončila ve Vysokých Tatrách. Při svém „výletě“, který čítal cca 1300 km, se setkala vesměs s hodnými lidmi, kteří jí ochotně poskytli potřebnou pomoc (většinou to byli koňáci). Své vyprávění doplnila řadou fotografií. V této souvislosti nám nezbylo, vedle poděkování, než ocenit její odhodlání a odvahu.

V sobotu jsme, vedle jízdy na koních, absolvovali ještě výlet „kočárem“ na zámek ve Šluknově, kde jsme využili krátké pauzy k prohlídce zámeckého parku a malému občerstvení.

Večer jsme si zpestřili hraním společenských her a taky různým klábosením. Přitom jsme poslouchali country hudbu, což přispělo k dobré náladě.

V neděli dopoledne jsme absolvovali poslední lekci hipoterapie s tím, že jsme náš pobyt v Království ukončili obědem a následoval návrat do našich domovů.

 

V závěrečném hodnocení jsme ocenili práci paní Doškářové na přípravě a realizaci programu našeho pobytu. Byl to pro nás všechny netradiční zážitek.  Poděkování patří personálu restaurace a ubytovny Country klubu, paní Mgr. Pucholtové (se kterou dlouhodobě spolupracujeme) a samozřejmě všem koňákům (děvčatům), kteří se o nás pečlivě starali.

V této souvislosti se sluší poděkovat i společnostem Lasvit  a Gold Bohemia-Doškář, kteří nám poskytli finanční podporu.

Pobyt byl pro nás velmi přínosný a inspirativní a tak se budeme těšit na obdobnou akci někdy v budoucnu.   

Ing. Pavel Březina

 kralovstvi_1.jpgkralovstvi_2.jpg

 

 

 

 
Přednáška MUDr. Marty Vachové

               UNIE ROSKA

               přednáška MUDr. Marty Vachové a Bc. Andrei Mareschové

 

aneb

 

odpoledne o nemoci bez nemocnice

 

 

Úštěk - V sobotu 20. 5.2017 se v příjemném prostředí  Hotelu Racek uskutečnila přednáška primářky MUDr. Marty Vachové a Bc. Andrei Mareschové. Šlo o ojedinělou možnost setkat se s pracovníky MS Centra při neurologickém oddělení Nemocnice Teplice mimo ordinační hodiny.

 

Setkání připravila Roska Teplice, přidaly se i další regionální organizace včetně naší českolipské a nakonec sál zaplnilo přibližně 40 pacientů i rodinných příslušníků.  

 

Hlavním bodem bylo vystoupení MUDr. Marty Vachové, která nás zaujala zajímavým shrnutím problematiky světa roztroušené sklerózy. Dařilo se jí mnohdy komplikovaná témata prezentovat neformálním a poutavým způsobem. Velmi důležitá byly například informace o připravovaných novinkách v podobě léku Ocrevus, shrnutí jednotlivých stádiích a milníků průběhu RS a upozornění na rizikové faktory v podobě deficitu vitaminu D, či vlivu kouření. Samozřejmě se rozproudila velmi aktivní diskuse a proto několik uvedených konkrétních bodů je jen přiblížením, nikoli kompletním zápisem, všeho co jsme se dozvěděli.

 

Závěr programu patřil Bc. Andree Mareschové, neboli fyzioterapeutické péči, jak z pohledu MS Centra Teplice, tak i v obecném rozsahu. Fyzioterapie je nezastupitelnou částí boje s RS a všichni jsme rádi, za rozšíření povědomí o všem co nám pomáhá aktivně překovat obtíže této záludné nemoci.

 

Setkání bylo i příležitostí k osobnímu setkání s řadou zajímavých lidí, rád bych zmínil, například pana Karla Hrkala, bývalého předsedu Unie Roska.

 

Fotografie jsou postupně shromažďovány v galerii: http://roska-ceskalipa.cz/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=19&func=detail&catid=57&id=413.

 

Ladislav Hlavinka

Roska Česká Lípa

 

 

 
Seminář cvičitelů Rosky, Hejnic, březen 2017
Ve dnech 17. 3. - 19. 3. 2017 jsme absolvovali první letošní dvoudenní seminář. Účast ze tří region. org. Roska  -  Česká Lípa - Nový Bor, Liberec a Jablonec nad Nisou. Celkem 15 osob.

Do Hejnic jsme se sjeli s příchodem jara a ve stejném duchu se odvíjely oba dny. Byly naplněné informacemi, zkušenostmi i novými zážitky. V duchovním prostředí klášterního ubytování v MCDO (Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích) jsme brzy pookřáli - pravidelný zvuk zvonů působil opravdu meditačně.

V meditačním duchu probíhaly přednášky (diskuze), cvičení, výtvarné hodiny, probírání stravy.

Vše navazovalo na současné

téma:  „Aplikace pozornosti k tělu i psychice v každodenním životě".

Koncepci pro oba dny připravila opět MUDr. Jana Machanderová.  Učili jsme se využívat znalostí v psychosomatice, dále zklidňovací techniky, např. meditační sedy (prožívání přítomnosti).

Ø  Meditační sed - zásady a technika:   (V sedu na židli. Pevný sed na židli, chodidla, rovná záda, hlava v prodloužení, ruce dlaněmi na stehnech. Oči - pohled šikmo dolů. Dech - nádech nosem, výdech ústy.  Myšlenkové okruhy - označíme jako „myšlení". Návrat k dechu.  (Působíme na podkorová centra mozku,  které ovlivňují celé tělo. Také na útrobní systém). Při meditačním sedu se soustředíme 1. bdělá pozornost na dech, 2. na polohu těla, 3. na myšlení - zklidnění.

 
Ø  Dotyková technika Body Scan: relaxační technika pro celé tělo. Nový start do každého dne... (Projekce reflexních bodů) V praxi na karimatkách, masážním způsobem - postupujeme zezdola od nohou - prsty, chodidlo, vnitřní a vnější kotník, nárt, bérec, lýtko, kolena atd., hruď, obě paže, hlava.  Doporučena další technika tzv. muder -  práce opět s energiemi v těle, zejména za pomoci určitých pozic prstů. Cílem je dosažení energetické, fyzické a psychické rovnováhy. Posilování vlastní energie za pomoci prstových pozic tehdy, když se objeví zdravotní problém, ale i tehdy (preventivní), kdy nejsme nemocní.  Specielně na posílení pro RS, roztroušená skleróza.  

Ø  Orgánová sestava:  Polarita Jin - Jang. (Výchozí myšlenka orientálního lékařství, že veškerá skutečnost, tedy příroda i člověk, je ovládána harmonií či řádem, který spočívá v dynamické jednotě dvou pólů. Kladný pól- jang, záporný jin. Dále čínská medicína pracuje s teorií pěti prvků, které se střídají během ročního vegetačního cyklu. Velká harmonie přírody je v čínském pojetí dána vyvážením elementů. Roční období jsou pod vlivem pěti elementů:   Jaro - dřevo,  léto - oheň,  střed  - země, podzim - kov, zima - voda. Na těchto principech je postavena orgánová sestava - soubor určitých cviků, které podporují funkční okruhy elementů, v našem případě jsme působili na jarní období - element dřeva.  Ke každému elementu patří dva orgány - jaro: játra a žlučník. (Játra - významná detoxikační činnost pro organismus, vliv na vazivo, klouby a svaly. Žlučník - uchovává žluč. V přírodě - barva zelená. Doporučení - zeleninové saláty, bylinky. Čaje čistící, zejména kopřiva).  Body Scan a orgánovou sestavu jsme zacvičili a probrali dopodrobna s paní doktorkou Machanderovou.  

Ø  Meditační sedy jsou doporučovány dvakrát denně, ráno a večer. Důležitá je vlastní pozornost, vědomí a dech. Dále jsme absolvovali meditační chůzi (rozvoj bdělé pozornosti na chodidla, pomalý krok, dobré je chodit po obvodu v kruhu.)

Ø  Sobotní odpolední program začínal o půl hodiny dříve, byl velmi nabitý.  Zofia Doškářová  navázala na předchozí meditační techniky četbou z knihy Dona Miguela Ruize ( CD s přednesem J. Duška) - „Praktický průvodce osobní svobodou".  Ve Čtyřech dohodách Don M. Ruiz odhaluje zdroj našich limitujících myšlenek, které nás okrádají o radost a přinášejí zbytečné utrpení. Kniha vychází ze staré moudrosti Toltéků (Mexiko) a nabízí mocný nástroj, který může velmi rychle změnit naše životy. Tentokráte jsme vyslechli jedno CD, další čekají na příště.
 
Ø  Dále - Veronika Borkovcová a Karla Jínová nám praktickými ukázkami fotek z akce 4. ročníku MARS 24H Marathon 2017 s roztroušenou sklerózou přiblížili tuto aktivitu, která slouží myšlence vzájemné soudržnosti. Cílem cvičebního maratonu je ukázat především na to, že pohyb pacientům s roztroušenou sklerózou prospívá. Je to mezinárodní sportovní akce, při níž se lidé pod odborným pohledem střídají v kruhovém tréninku či skupinových cvičeních, které  jsou vhodné pro pacienty s RS. Liberecká akce se odehrávala v sobotu 4. 3. 2017 v aerobik studiu Endorfin, Liberec. Českolipsko - novoborská akce ve stejný den (sobota) v tělocvičně ZŠ v Arnultovicích (fitness centrum Olymp - Nový Bor.)  

Ø  Pravidelně do programu semináře paní doktorka zařazuje výtvarnou aktivitu - tentokráte jsme na čtvrtku nakreslili určité obrazce (kruh, trojúhelník či čtverec), vždy jeden tvar. Nechali kolovat a každý přidal obrazec podle svého výtvarného pojetí. Vznikaly zajímavé výtvory. Na další čtvrtku každý podle svého vytvořil barevnou koláž z látkových zbytků. Dílka jsme vystavili a posoudili společně naše umělecké cítění.  Uvolňovací technika s velkým vnitřním prožitkem, všichni se hodně pobavili.  
Ø  Každé ráno po oba dny jsme začínali ranním protažením - oblíbenými rozcvičkami - které výborně vedla Jitka Kopřivová (na židli i ve stoji), a Jiří Štryncl, který se zaměřil na posílení vnitřních struktur těla (ve stoji).
 
Na závěr tohoto soustředění nezbývá než poděkovat iniciátorkám semináře, děvčatům z Nového Boru - Jaroslavě Kudrnové a Karle Jínové.  Cílem semináře je získávání dalších zkušeností  pro vlastní práci ve cvičebních skupinách. Rádi bychom tuto tradici dodrželi a proto děkujeme těm, kteří nás finančně podporují - (Liberecký kraj, zdravotnický odbor.)

Zapsala: Ilona Olžbutová  (3/2017)