Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
Přihlášení
Aktuality
Seminář cvičitelů ROSKY
Středa, 25 březen 2015

Ve dnech 6. - 8. března proběhl seminář cvičitelů ROSKY, který se již tradičně uskutečnil v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích.

Semináře se zúčastnilo celkem 16 cvičitelů a členů ROSKY Česká Lípa a Jablonec nad Nisou.

Hlavními lektory resp. cvičiteli byli paní MUDr. Jana Machanderová a pan Jiří Štryncl, kteří oba takto dlouhodobě působí ve prospěch našich organizací. Jsou rovněž pravidelnými účastníky našich rekondičních pobytů.

V pátek večer nás paní MUDr. Machanderová zasvětila do vybraných technik dechových, sluchových a prstových cvičení, která jsme absolvovali jak kolektivně tak i jednotlivě. Na řetězení kombinací samohlásek jsme si procvičili správnou artikulaci a také i rozvoj myšlení.

Prstové cvičení bylo zaměřeno na rozvoj hmatových vjemů prostřednictvím dotyků a masáží (dlaně, prsty, ušní boltce).

Sobotní program začal rozcvičkou v atriu, kterou vedl pan Jiří Štryncl.

Po snídani následoval hlavní dopolední program, který vedla opět paní doktorka. Na vývoji dětí dokumentovala přirozenost života a jejich reakcí na podněty. Dospělí mají svůj svět formovaný (někdy i deformovaný) jejich zážitky a zkušenostmi.

Zdůraznila význam pozitivního vnímání světa. Ve vztazích mezi lidmi jsou důležité úsměv, pohoda a příjemné jednání, což ve svých důsledcích významně přispívá k eliminaci zbytečných stresů a nedorozumění.

V této souvislosti zmínila přínos pravidelných autonomních cvičení k formování vyváženosti našeho života (těla i ducha).

Rovnovážný stav navozuje pocit uklidnění a uvědomění si sebe sama a náš vztah k okolí (ovlivňuje naše jednání a eliminuje případné negativní podněty). Důležité je osvojit si techniky překonávání negativního a trénink těla i ducha k pozitivním vjemům.

Tzv. metoda bdělé pozornosti nám umožní potlačit negativní emoční složku, což má pozitivní vliv na funkci tělesných orgánů, imunitní a nervový systém apod.

Návazně, v rámci body scanningu, jsme si procvičili ovládání jednotlivých partií těla spojené zároveň s dechovým cvičením.

Přitom základními mantrami pro naše uvolnění, relaxaci, sebeovládnutí a navození pozitivního prožitku byly:

  • Přítomný okamžik
  • Báječný okamžik
  • Pro uklidnění
  • Pro úsměv

Po obědě a nezbytném odpočinku si někteří z nás vyrazili na procházku do blízkého okolí např. do Lázní Libverda, kde jsme si dopřáli malé občerstvení.

Na večer jsme pokračovali ve cvičeních. Vedle dechových a relaxačních technik jsme procvičili masáže dolních končetin s důrazem na jednotlivé prsty a chodidla. Na dobrou noc nám pak paní doktorka přečetla jeden příběh z knihy Jana Wericha Fimfárum (toto se stalo již tradicí pro zakončení náročného dne).

V neděli po snídani jsme pokračovali ve cvičeních. Přitom nám paní doktorka zdůraznila význam psychohygieny, psychoterapie a psychorelaxace pro naše zdraví.

Naše setkání jsme zakončili v neděli společným obědem. Na závěr jsme všichni konstatovali, že seminář bude přínosem nejen pro cvičitele ale následně i pro naše členy, kterým takto nabyté zkušenosti rádi předáme. Dohodli jsme se též na pokračování těchto, jistě prospěšných, aktivit.

Fotografie z akce naleznete v galerii.

Za ROSKU zpracoval ing. Pavel Březina 

 
Vánoce s Roskou
Úterý, 06 leden 2015

15. prosince jsme se sešli, ostatně jako každý rok, na předvánoční besídce naší organizace ROSKA Česká Lípa. Besídka se konala v příjemném prostředí Domu pečovatelské služby v Novém Boru.

Přítomno bylo na 35 členů organizace a pozvaných hostů. Za MěÚ Nový Bor nás přišla pozdravit paní Bc. Jiřina Kubáňová, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví. Přítomni byli i pan Mgr. Daniel Nerad, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor a paní Šárka Hantychová, koordinátorka denního stacionáře Meduňka.

Nechyběli ani zástupci našich spřátelených organizací z Liberce a Jablonce nad Nisou, s nimiž nás pojí dlouhodobá spolupráce.

Úvodem, v zastoupení paní předsedkyně Kudrnové, přivítala paní Zofia Doškářová všechny přítomné a zvláště pak naše hosty. Poděkovala všem, kteří dlouhodobě podporují naši činnost ať již finančními prostředky nebo osobní pomocí. Vzpomenula zejména významnou pomoc, které se nám dlouhodobě dostává ze strany Libereckého kraje a města Nový Bor. Krátce zrekapitulovala výsledky naší práce za uplynulý rok, která byla zaměřena (vedle nezbytné klubové činnosti) zejména na přednáškovou a osvětovou činnost, rehabilitaci a rekondiční pobyty. Nedílnou součástí jsou dlouhodobě i hipoterapie, ergoterapie, arteterapie.

Naši zástupci se v listopadu zúčastnili konference na téma „Roztroušená skleróza - možnosti návratu do aktivního života“, která se konala na půdě Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. O výsledcích jednání jsme informovali naše členy i širokou veřejnost.

Setkání jsme využili rovněž k předání květin našim oslavenkyním v souvislosti s jejich narozeninami a vyzkoušeli jsme si také naše jazykové znalosti ve vztahu k sousedním zemím.

Paní Bc. Kubáňová pozdravila přítomné jménem města a omluvila nepřítomnost pana starosty a paní místostarostky. Zdůraznila význam naší organizace pro společenský život v Novém Boru a péči o nemocné roztroušenou sklerózou.

Předvánoční adventní době byla přizpůsobena i výzdoba sálu. Naše členky se zasloužily o malé pohoštění vánočním cukrovím (musím říci, že bylo skvělé) a některé připravily pro všechny přítomné malé překvapení v podobě drobných dárků.

K příjemné náladě přispělo vystoupení členů Hudební umělecké školy v Novém Boru pod vedením pana Radka Poláčka a paní Ivety Šudové, kteří nám zahráli především vánoční koledy. Samozřejmě, že nechyběly i tradiční Nesem Vám noviny. Nově nám zahráli i skladby z dílny pánů Voskovce a Wericha. Na závěr jejich vystoupení jsme si (tedy Ti, kteří se odvážili) společně zazpívali pár koled, za což jsme si vysloužili pochvalu od pana sbormistra.

Nechyběla rovněž tombola z našich zdrojů a následná zábava. Ze setkání jsme pořídili bohatou fotodokumentaci.

Závěrem bychom chtěli poděkovat za projevenou podporu našim aktivitám a popřát všem lidem dobré vůle hezké prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně pevné zdraví.

Ing. Pavel Březina 

 
Mají pacienti s roztroušenou sklerózou nějakou naději?
Středa, 17 prosinec 2014

Dne 12. listopadu jsme se se Sofií Doškářovou, za organizaci ROSKA Česká Lípa, zúčastnili konference na téma „Roztroušená skleróza - možnosti návratu do aktivního života“, která se konala na půdě PSP České republiky.

Záštitu nad konferencí převzali Jan Hamáček, předseda PSP ČR, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády ČR, MUDr. Rostislav Vyzula, CSc, předseda Výboru pro zdravotnictví a další. Z příspěvků jednotlivých účastníků panelu vybírám jako zásadní následující informace:

Prof. MUDr. Josef Vymazal, náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči provedl úvod do problematiky RS a seznámil přítomné s dosaženými výsledky.

Zásadní význam v diagnostice a léčbě RS přineslo zavedení magnetické rezonance do klinické praxe v roce 1983 a registrace prvního biologického přípravku na léčbu RS v ČR (interferon β) v r. 1996. Následoval vznik prvních center pro demyelinizační onemocnění. V současné době působí v ČR 15 takovýchto center, léčeno je více jak 7 000 pacientů (ročně přibývá cca 700 nových).

Jako hlavní nedostatky systému vidí zejm. v tom, že se kritéria pro úhradu léčby se za posledních 18 let nezměnila (jsou přísnější než v EU), chybí spolupráce resortů hlavně zdravotnictví a sociální věci a to, že kapacita center je prakticky vyčerpána a jejich činnost je podfinancována.

Pro řešení stávající situace byla v  r. 2014 na MZ ČR ustavena pracovní skupina pro RS.

MUDr. Kučerová (VZP) uvedla, že léčba nemocných s RS patří do skupiny finančně náročné péče, jejíž úhrada je směrována do léčebných center.

Snaha o úpravu pravidel úhrady této péče není dostatečně podporována. Systém nereaguje na pokrok medicíny a úhrady tedy zaostávají.

K používaným léčivým přípravkům (vedle interferonu β apod.) bylo od 1. 11. 2014 jako hrazený přípravek nově schváleno Aubagio (teriflunomid).

Nové léčivé přípravky Lemprada a Fampyra nejsou hrazené ze zdravotního pojištění, proto že zatím nejsou relevantní důkazy o jejich účinnosti.

Vývoj počtu léčených pacientů s RS a úhrad VZP za léčbu má vzrůstající tendenci.

Mgr. Helena Skácelová (vedoucí Sekce cen a úhrad SÚKL) poskytla informace o procesu vstupu nových léků do úhrad za poskytnutou zdravotní péči, kde má SÚKL rozhodovací pravomoc v rámci správních řízení.

MUDr. Tomáš Doležal (Institut pro zdravotní ekonomiku) - hovořil o prováděných farmakoekonomických analýzách ve vtahu k problematice RS a registru REMUS, kde je registrováno cca 5 000 pacientů s RS. Průměrný věk registrovaných je 39,9 let a věk v době začátku onemocnění 30 let. Včasnost a komplexnost léčby hraje pozitivní roli ve vztahu k její efektivitě a nákladovosti.

MUDr. Vlastislav Kaplan (vrchní ředitel lékařské posudkové služby ČSSZ) v rámci příspěvku „Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ“ informoval o vlivu RS na pracovní neschopnost a invaliditu.

V 10. revizi MKN WHO  je RS uvedena jako soubor onemocnění v VI. kapitole pod označením G 35 –G 37.

K 31.12.2013 za dg. skup. G 35-G 37 vypláceno celkem 4 130 invalidních důchodů a za celý rok byla takto vyplacena částka vyšší jak 749 mil. Kč.

V rámci dg. skup. G 35-G 37 bylo v roce 2013 prostonáno celkem 140 525 dní s průměrnou délkou PN cca 101 dní.Prof. MUDr. Eva Havrdová (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN - Centrum pro demyelinizační onemocnění) informovala, že RS je nejčastější příčinou invalidity mladých lidí. Je to zákeřné, nevyléčitelné a nepředvídatelné onemocnění doprovázené poklesem kvality života. Věk v době stanovení dg se pohybuje od 20 - 40 let, z toho je 2/3 žen.

Ke zkvalitnění péče o pacienty s RS je, dle jejího názoru, nezbytné zejm. vypracování koncepce komplexní péče s multidisciplinárními týmy a zajištění dostupnosti léčby podle medicíny založené na důkazech.

Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD. (Centrum pro demyelinizační onemocnění) sdělila, že u RS neexistuje účinná prevence, nelze ji vyléčit. Současné léky jsou pouze protizánětlivé.

Pokrok přinesla léčba interferony (u nás zahájena v r. 1996). Studie 10ti letého vývoje disability při léčbě IFN prokázala, že ze 173 pacientů bylo po té stabilních 73 a u 100 pacientů došlo k progresi onemocnění.

K problémům v zavádění nových metod léčby v ČR patří zejm. to, že léky se dostávají na trh s výrazným zpožděním proti vyspělým zemím (např. interferon až v r. 1996 proti r. 1993) a dále, že v ČR platí stále přísnější kritéria než v západní Evropě (2 ataky vs. 1 ataka )

MUDr. Martina Kȍvari (Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2 LF UK, FN Motol) vystoupila s problematikou možností a přínosu rehabilitace v souvislosti s RS.

Cílem komplexní rehabilitace pacientů s RS, stejně jako léčby, je minimalizace trvalého či dlouhodobého poškození pacienta a udržení jeho soběstačnosti, fyzické aktivity a snížení progrese onemocnění. Význam má včasná rehabilitace nejen následná.

Ucelená rehabilitace by měla zahrnovat oblast léčebnou, pracovní, sociální a pedagogickou. K zajištění maximálního efektu musí vycházet z týmové spolupráce odborníků z  řady oborů (fyzioterapeut, rehabilitační lékař, neurolog, urolog, neurolog, sociální pracovník, psycholog, logoped).

Nabízejí se speciální rehabilitační programy (terapie poruch rovnováhy, poruch pánevního dna, poruch polykání, kognitivní programy při poruchách paměti či koncentrace).

K zásadním problémům rehabilitace RS patří neexistence celostátní koncepce rehabilitační péče, její systémové řešení, nedostatek odborných pracovníků a špatné ohodnocení.

MUDr. Kasal zdůraznil potřebu zákona o komplexní rehabilitační péči. Údajně je zpracován. Zatím nebyl předložen k projednání.

Jana Hlaváčová (místopředsedkyně Sdružení mladých sklerotiků) sama trpí onemocněním RS, přesto vystudovala střední a poté vysokou školu. Je vysoce aktivní a zdůrazňuje právě význam aktivního přístupu nemocných k vlastní situaci.

Mgr. Daniela Bláhová (předsedkyně regionální organizace Unie ROSKA Praha). Unie ROSKA v současné době sdružuje 41 pobočných spolků, jejichž aktivity jsou přibližně stejné (organizace spolkové činnosti, poradenství, přednášková a osvětová činnost, rehabilitace a rekondiční pobyty, hipoterapie, ergoterapie, arteterapie).

Diskuse byla soustředěna zejména na potřebu vytvoření nového legislativního rámce, vypracování koncepce komplexní péče s multidisciplinárními týmy vč. koncepce komplexní rehabilitační péče pro RS a výměnu zkušeností z práce pacientských organizací.

O výsledcích této jistě záslužné konference jsme podali informace na schůzi naší organizace ROSKA a touto cestou se chceme o ně podělit i s širší veřejností. Jsme přesvědčeni, že k efektu léčby může přispět nejen včasná diagnostika a moderní léčba RS, ale i náš vlastní aktivní přístup ke zvládání dopadu tohoto onemocnění. Důkazem toho jsou i naše dlouhodobé a různorodé aktivity.

Bližší informace najdete na webu PSP ČR www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3206&td=19&cu=23

V Novém Boru, 20. 11. 2014

Zpracoval: Ing. Pavel Březina 

 

 
Ozdravný pobyt ROSKY v Hejnicích
Středa, 18 červen 2014
Regionální organizace Roska Česká Lípa ve spolupráci se sesterskou organizací Roska Liberec uspořádaly, ve dnech 9.-16.5.2014 rehabilitační ozdravný pobyt pro své členy. Pobyt se uskutečnil v příjemném prostředí Mezinárodního centra duchovní obnovy v Hejnicích. Takovéto pobyty zde pořádáme již řadu let vždy zjara a na podzim. Zařízení volíme pro jeho nesporné výhody, mezi které patří především bezbariérovost objektu, možnost stravování a ubytování v místě. K dispozici máme přednáškový sál vč. míst pro naše pravidelná cvičení a společenské aktivity. Poskytované služby týkající se zejména stravování a ubytování byly vždy na velmi dobré úrovni. Navíc atraktivní okolí nabízí řadu možností pro krátké vycházky.
 
MCDO se nachází v objektu nedávno rekonstruovaného františkánského kláštera, jehož počátky se datují k roku 1692. Nachází se vedle baziliky Navštívení Panny Marie, která tvoří dominantu Hejnic. Prostředky na opravu kláštera, jeho interiéru a přilehlé zahrady byly získány z programu Phare. Velkou zásluhu v tomto směru je nutno přiznat, dnes již zesnulému, páteru panu Dr. Miloši Rabanovi.
 
Nyní již k našemu pobytu. Z obou organizací se nás zúčastnilo více jak 40 osob různého věku a stupně onemocnění. Naše aktivity byly vymezeny denním programem, který zahrnoval ranní rozcvičky, cvičení vč. dechových a různých relaxačních technik,
přednášky a besedy spojené zejména s problémy našeho onemocnění. Byl vymezen i prostor pro osobní volno.
 
V pátek večer, po našem příjezdu, se v besedě s námi podělil pan Mgr. Pavel Andrš (duchovní správce a administrátor římsko katolických farností Raspenava, Hejnice, Bílý Potok a Mníšek u Liberce) o zážitky z poznávacího zájezdu skupiny věřících do Svaté Země. Navštívili přitom řadu posvátných míst spojených zejména se životem Panny Marie a Ježíše Krista. Vyprávění doprovázel pan farář řadou fotografií. Vystoupení bylo velmi zajímavé a pro mnohé z nás i poučné.
 
V sobotu 10. května někteří z nás navštívili koncert ke cti Panny Marie, který se konal v bazilice Navštívení panny Marie v přednesu členů Svatotomášského sboru.  Vystoupení doprovázel jak sólový tak i sborový zpěv, hra na violoncello a varhany. Vyslechli jsme např. Sonátu D-dur pro violoncello a varhany od J. S. Bacha, výběr z Biblických písní od Antonína Dvořáka a další. Pro nás zúčastněné byl koncert hezkým zážitkem.
 
V následujících 2 dnech jsme měli příležitost seznámit se v besedě s paní MUDr. Machanderovou (paní doktorka s námi dlouhodobě a úspěšně spolupracuje) a návazných cvičeních s praktikami a cviky zaměřenými na zvládání stresu a ovlivňování neurosvalového napětí vč. cviků k uvolnění pateře a velkých kloubů. Někteří z přítomných pak potvrdili, že dlouhodobé používání těchto praktik (vč. jógy apod.) jim evidentně přináší potřebné uvolnění a omezení bolestí.
 
K častým hostům a spolupracovníkům patří rovněž pan Štryncl, který nás v přednášce seznámil se správným užíváním francouzských holí a dále se s námi podělil o zkušenosti z péče o těžce postižené mladé lidi s RS.
 
Nedílnou součástí našeho pobytu byl i společenský večer tentokrát na téma „Myslivecký bál“, kde řada z nás popustila svoji fantazii při výběru kostýmů. Večer, vedle zábavy, doprovázela i bohatá tombola.
 
V pátek po obědě jsme se rozjeli do svých domovů plni dobrých dojmů a přesvědčeni že jsme vykonali zase kus dobré práce pro vlastní zdraví. Rovněž lze bez nadsázky konstatovat, že náš pobyt dále rozvinul mezilidské vztahy mezi našimi členy a navenek prodal i opodstatněnost naší organizace.
 
Závěrem nezbývá než poděkovat personálu MCDO v Hejnicích a všem sponzorům (včetně zahraničním), kteří naši činnost podporují.
 
Ing. P.Březina 
 
Vítání jara v Království
Pondělí, 09 červen 2014
V sobotu 26. dubna uskutečnila naše organizace ROSKA Česká Lípa výlet na ranč Království u Šluknova. Tímto způsobem jsme prakticky přivítali jaro a zkusili svoji odvahu a naše možnosti při jízdě na koni. Tentokrát se zúčastnilo 10 členů a někteří z nás měli s sebou i rodinný doprovod.
 
Vzhledem k poměrně dobrému počasí jsme si jízdu na koníkách všichni užili. Jediným naším problémem bylo dostat se bezpečně do sedla. Za pomoci obslužného personálu a doprovodu jsme to nakonec zvládli. Poté jsme nabyli jistotu a jízdu, která trvala cca 20 minut, jsme si patřičně vychutnali. Přesvědčili jsme se o tom, že koně jsou skutečně královská a přívětivá zvířata. Souznění s nimi nám přineslo nebývalé zážitky.
 
Hipoterapie skutečně skýtá nejen fyzické, ale i psychické uvolnění. O odvaze a odhodlání našich členů svědčí i skutečnost, že si jízdu na koni vyzkoušeli i lidé jinak odkázaní převážně na invalidní vozík.
 
Na závěr naší akce jsme společně poseděli v místní stylové hospůdce. Bylo to dobře prožité odpoledne.
 
Ing. Pavel Březina 
 
Kreativní Velikonoce
Středa, 23 duben 2014

Členové Rosky Česká Lípa byli opět velmi kreativní. Lekce arteterapie se tentokrát nesla v duchu Velikonoc. Vyráběly se věnce a vajíčka. Nejen, že si členové procvičili jemnou motoriku, ale také si vytvořili hezkou výzdobu. Na výsledek se můžete podívat ve fotogalerii. Kdo ví, možná tam načerpáte inspiraci pro příští rok a podobné výrobky tak budou zkrášlovat i Vás domov.

Fotografie z akce naleznete v galerii , autor Zofia.
 

Zofia Doškářová 

 
Vánoční posezení s Roskou
Čtvrtek, 19 prosinec 2013
V pondělí 9. prosince jsme se sešli na předvánoční besídce regionální organizace ROSKA Česká Lípa. Naše posezení se konalo v příjemném prostředí Domu pečovatelské služby v Novém Boru.
 
 Hlavním posláním naší organizace je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou v českolipském regionu a tím přispívat k jejich důstojnému a pokud možno plnohodnotnému životu. Naše organizace působí na Českolipsku více jak 20 let. Můžeme se pochlubit řadou aktivit; předvánoční setkání jsou již tradicí a jejich nedílnou součástí.
 
Setkání se zúčastnilo na 40 členů organizace. Mezi sebou jsme uvítali milé hosty, k nimž patřili zejména místostarostka Nového Boru paní Ing. Stanislava Silná, paní Bc. Jiřina Kubáňová, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví MěÚ Nový Bor a pan Mgr. Daniel Nerad, ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor. Nechyběli ani zástupci naší spřátelené organizace ROSKA z Liberce, s nimiž nás pojí dlouhodobá spolupráce.
 
Úvodem setkání přivítala naše předsedkyně paní Jaroslava Kudrnová všechny přítomné a zvláště pak naše hosty. Poděkovala rovněž všem organizacím a jednotlivcům, kteří dlouhodobě podporují naši činnost ať již finančními prostředky nebo osobní pomocí. Vzpomenula významnou pomoc, které se nám dlouhodobě dostává ze strany Libereckého kraje a města Nový Bor.
 
Paní místostarostka pozdravila přítomné jménem města a zdůraznila přitom význam naší organizace pro společenský život v Novém Boru. Ocenila výsledky naší práce ve prospěch občanů s roztroušenou sklerózou a jejich integrace do společnosti. Orgány města jsou si vědomy významu naší organizace a jejich činnost budou i nadále podporovat.
 
Předvánoční atmosféru podpořila i výzdoba sálu a malé pohoštění vánočním cukrovím z dílny našich členek. K příjemné náladě přispělo již tradiční vystoupení členů Základní umělecké školy v Novém Boru pod vedením pana Radka Poláčka a paní Ivety Šudové, kteří nám zahráli především vánoční koledy.
 
Nechyběla rovněž tombola a následná zábava. Pořídili jsme také bohatou fotodokumentaci, některé fotky naleznete zde. Naše setkání jistě přispělo k upevnění přátelských vztahů mezi členy naší organizace, městem a všemi, kteří nás podporují.
 
Závěrem bychom chtěli poděkovat za projevenou podporu našim aktivitám a přejeme všem lidem dobré vůle hezké prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně pevné zdraví, trochu štěstí a pohody. 

Pavel Březina
 
Celostátní rekondiční pobyt v Sezimově Ústí (21. — 31. října 2013)
Čtvrtek, 05 prosinec 2013

Jednalo se o rekondiční pobyt zástupců všech regionálních Rosek v České republice. Za českolipskou organizaci se zúčastnily K. Jínová a Z. Doškářová. Svým zaměřením to bylo spíše pracovní setkání, a to z toho důvodu, že se v jeho průběhu konalo velké množství přednášek, kde se účastníci dozvěděli poměrně klíčové informace.  

Prezident Unie Roska K. Hrkal pohovořil o velmi důležitém posunu v léčbě nemocných roztroušenou sklerózou. Česká republika jako jediná na světě prosadila od 1. ledna 2013 pro nově diagnostikované pacienty nárok na biologickou léčbu. Ta by měla být zahájena do čtyř týdnů od provedení diagnostiky. Pacienti si musí pohlídat, co podepisují, aby léčbu skutečně dostali. Lékaři, který pacientovi léčbu neposkytne, může hrozit vysoká pokuta.  Podmínkou pokračování této léčby je, že stav pacienta nesmí na hodnoticí škále EDSS klesnout o jeden stupeň a více za rok. V tomto případě může být léčba odebrána. Ve výzkumu je také japonská řasa, která by mohla léčit všechny typy roztroušené sklerózy.  JUDr. O. Dostál pak dále představil práva pacientů. 

Proběhne převod občanských sdružení dle nového občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014, tzn. Unie Roska v Praze bude, jakožto naše centrála formálně spolkem a regionální organizace jejími pobočnými spolky. Na provedení této změny dle § 3045 výše zmíněného zákona máme tři roky. 
 
J. Vojáčková, výkonná ředitelka nadačního fondu IMPULS, nám sdělila, že začíná běžet projekt Remus, v jehož rámci bude probíhat registrace osob s roztroušenou sklerózou v České republice.  V její první fázi budou v MS centrech, kterých je v ČR 15, registrovány osoby, které dostávají biologickou léčbu. V druhé fázi budou v MS centrech evidovány osoby s jinou léčbou, než biologickou. Třetí fáze bude o registraci lidí, kteří se neléčí v MS centrech, ale u svých neurologů. 
 
Pro oddech od pracovních záležitostí byl zorganizován výlet do muzea čokolády v Táboře, což byl úžasný zážitek. Také jsme společně zavítali do Benešovy vily v Sezimově Ústí. V rámci cvičení jsme chodili do bazénu. Jako velký přínos hodnotíme ale zejména seznamování se s lidmi z různých regionálních poboček, diskuze nad rozmanitými tématy a sdílení příkladů dobré praxe.
 
Fotografie z akce naleznete v galerii 
 
Zofia Doškářová
 
Rozpis schůzek a rekondicí na rok 2013:
Čtvrtek, 17 leden 2013
Členské schůze, konané vždy od 14:00: 

28.1.

25.2.

25.3.

29.4.

27.5.

3.6.

26.8.

30.9.

21.10.

25.11.

9.12. 

 

 Rekondiční pobyty:

11.5.-18.5.2013 Hejnice

  7.9.-14.9.2013 Hejnice

 
Vánoční besídka
Čtvrtek, 17 leden 2013

Vánoční besídka proběhla v pravé vánoční atmosféře. Zahájil ji koncert žáků základní umělecké školy v Novém Boru pod vedením pana učitele Poláčka, kterým tímto moc děkujeme. Nechyběla ani ochutnávka vánočního cukroví, jelikož každý přinesl cukroví své vlastní tvorby, a že se sešlo různých druhů. Poté následovalo to, co k Vánocům neodmyslitelně patří, poslech koled, přání si všeho dobrého a předávání dárečků. Vše bylo náležitě zdokumentováno, a tak si fotografie z besídky můžete prohlédnout ve fotogalerii

Z.D

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 Následující > Konec >>

Výsledky 11 - 20 z 27